Het laatste nieuws over onze projecten

Blijf op de hoogte van Giraf Results

Onderzoek eerlijke verdeling kosten afvalinzameling op NS-stations (2022/2023)

In opdracht van NS Stations en in samenwerking met VFM Facility Experts heeft Giraf Results in 2022/2023 onderzocht hoe de kosten voor de gescheiden inzameling van afval op stations eerlijker kunnen worden verdeeld. Deze eerlijke verdeling is vooral van belang voor de doorberekening van kosten van de afvalinzameling en - verwerking aan de retailers in de grote stations. Met literatuuronderzoek, interviews met betrokkenen en interactieve sessies zijn scenario's ontwikkeld voor de introductie van een systeem op basis van het principe van 'de vervuiler betaalt'.

Marktonderzoek naar productie, hergebruik en recycling van EPS

(sinds 2019)

In opdracht van Stybenex, branchevereniging van Nederlandse fabrikanten van EPS-producten, voert Giraf Results periodiek marktonderzoeken uit naar de productie, het hergebruik en de recycling van EPS-producten in Nederland.  Door gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van marktpartijen wordt zo goed mogelijke in kaart gebracht wat de volumes aan EPS-producten in Nederland zijn in alle fases van de levenscyclus van het materiaal.

BASSTA – Betere afvalscheiding in de stad; een gedrag- en ontwerpstudie (2021-2023)

In de periode maart 2021 - februari 2023 werkt Giraf Results met een consortium aan het onderzoeksproject BASSTA van Hogeschool van Amsterdam. Consortiumpartners zijn de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere en Alphen a/d Rijn en Rijkswaterstaat, NVRD, ROVA, Milieu Centraal en De Afvalspiegel. Onderzocht wordt hoe het afvalscheidingsgedrag van huishoudens verbeterd kan worden, rekening houdend met verschillende doelgroepen en woonsituaties.

Voorbereiding en realisatie afvalaanbiedstation 7Poort in Zevenaar (2021-2023)

Reinigingsdienst De Liemers (RDL) verzorgt de afvalinzameling in de gemeentes Montferland en Zevenaar. De afvalaanbiedstations van RDL waren verouderd. In de periode 2021-2023 heeft RDL een nieuw afvalaanbiedstation geraliseerd op het bedrijventerrein 7Poort in Zevenaar. Tegelijkertijd is het bestaande afvalaanbiedstation in

's-Heerenberg vernieuwd. Beide stations zijn in mei 2023 geopend. Giraf Results verzorgde het volledige projectmanagement van ontwerp en realisatie.

EPS-verwijdering in Nederland

In de periode 2016 - 2018 heeft Giraf Results in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Waterstaat een tweetal onderzoeken uitgevoerd naar de verwijdering van geëxpandeerd polystyreen (EPS) in Nederland. Er is een inschatting gemaakt van de hoeveelheden EPS die op de markt gebracht worden en er is onderzocht hoe het EPS in de afvalfase wordt verwerkt. Daarnaast zijn in de diverse EPS-stromen metingen verricht naar de gehaltes van de vlamvertrager HBCDD, die sinds 2016 onder de Europese POP-regelgeving valt.

 

Bekijk de rapporten over:

1. Rapportage hoeveelheden

2. Rapportage HBCDD-concentraties

Modernisering afvalinzameling

Sinds 2017 ondersteunt Giraf Results gemeentes, waaronder de gemeentes Zaanstad, Hendrik-Ido-Ambacht en Westerwolde, bij de ontwikkeling van plannen voor modernisering van de afvalinzameling. Hierbij maakt Giraf Results mede gebruik van de NVRD-Rekentool, die Giraf Results in 2018 samen met Innovaders heeft ontwikkeld. 

Groene energie en afvalmanagement in Belarus

In samenwerking met Ecorys heeft Giraf Results in 2016 in het kader van een regionaal ontwikkelingsprogramma de oplevering van een tiental projecten op het gebied van groene energie en afvalmanagement in Wit-Rusland verzorgd. Dit  gebeurde in opdracht van de Europese Commissie.

Milieustraten in Nijmegen en omgeving

In opdracht van Dar NV verzorgt Giraf Results het projectmanagement voor de vernieuwing van de brenginfrastructuur voor grof huishoudelijk afval in de regio Nijmegen. In 2013 is milieustraat Bijsterhuizen gerealiseerd in gemeente Wijchen. In 2014 is de milieustraat aan de Kanaalstraat in Nijmegen volledig vernieuwd. Tenslotte zijn in juli 2015 op basis van overeengekomen publiek-private samenwerkingen milieustraten geopend bij private bedrijven in Millingen aan de Rijn en Groesbeek.

Vernieuwing afspraken 2Switch

In 2015 heeft Giraf Results in opdracht van gemeente Arnhem de lopende contractuele afspraken tussen de gemeente en 2Switch vernieuwd. De afspraken hebben onder andere betrekking op de begeleiding van arbeidsreïntegratie en op de huis-aan-huisinzameling van textiel, herbruikbare huisraad en wit- en bruingoed. In 2016 wordt de samenwerking tussen gemeente en 2Switch gevolgd aan de hand van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s).

Verbetering terreinvoorzieningen

In opdracht van Dar NV verzorgt Giraf Results het projectmanagement voor de verbetering van de terreinvoorzieningen. In 2014 zijn de voorzieningen voor de winterdienst vernieuwd. Het gaat hierbij om de renovatie van het dak en de realisatie van een zoutmenginstallatie met vulpunten. In 2015 is de wasinstallatie voor inzamel- en veegwagens gerenoveerd en is de fietsenstalling uitgebreid. In de periode 2015/2016 wordt de terreinlogistiek geoptimaliseerd, waarbij een drietal nieuwe in- en uitritten worden aangelegd, voorzien van geautomatiseerde toegangsregistratie. Verder is in 2016 voorzien dat een bestaande hal op het terrein zal worden ingericht als facilitair servicecentrum.